Serbest, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlar İçin Gerekli Belgeler

SERBEST, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN AVUKATLAR İÇİN
NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK “NOTERLİK BELGESİ”
ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ BELGELER


Noterlik belgesi için müracaatta bulunan ilgililerin aşağıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Aksi halde başvuruları kabul edilmeyip değerlendirilmeyecektir. Bu hususun dikkate alınarak başvuruda bulunulması konusunda gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi önemle duyurulur.

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği

2. E-devletten alınan karekodlu Adli Sicil Kaydı Belgesi


3. Hukuk Fakültesi Diploması Örneği veya e-devletten alınan alınan karekodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi  (ilgili fakülte veya noter onaylı)

Not: Eğer şahıs Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi (İlgili fakülte, YÖK veya noter onaylı),

4. Aile Hekimliği veya Hastane Uzman Hekimliğince Düzenmiş Sağlık Raporu

Not: Sağlık raporunda “Noterlik yapmasına bedenen ve aklen halen engel hali bulunmamaktadır”  ibaresi bulanmak zorundadır.

5. Halen kayıtlı bulunduğu barodan alınacak hakkında disiplin takibatı bulunup
bulunmadığını gösterir belge.


Not: a- Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu barodan
       b-  Kamu görevli olup avukatlık stajını tamamlayarak baro kaydı olmaksızın ruhsat alanlar staj yaptığı barodan

6. Kamu kurumda çalışıyor ise sicil özeti veya hizmet belgesi, ayrıca hakkında halen siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.

7. Avukatlık ruhsatnamesinin Noterden, Türkiye Barolar Birliğinden veya ilgili Barodan (ruhsatnamesinin verildiği baro veya halen kayıtlı olduğu baro) onaylı örneği.


8. 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, vesikalık fotoğraf

9. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenlenip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME


Beyannameye ulaşmak için tıklayınız.

10. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.


Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Not : Dilekçede İkamet adresi, telefon numarası elektronik posta adresi içermesi gerekmektedir.