Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bütçe Bürosu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile diğer mali işler,


Büromuzca Yapılan İşlemler;

-Personel Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri

Kadrosu Genel müdürlüğümüzde bulunan Personelin adına tahakkuk ettirilen maaş, fazla çalışma ücretleri, geçici ve sürekli görev yolluklarına ait tahakkuk işlemleri,

-Bakım-Onarım İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan fotokopi, bilgisayar, yazıcı, telefon vb. elektronik cihazlar ile koltuk, masa vb. mobilyaların bakım ve onarım işleri,

-Demirbaş İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan demirbaş malzemelerin alımları, kayıt işlemleri ve kullanılamaz haldeki demirbaş malzemelerin düşüm işlemleri,

-Sarf Malzeme İşlemleri

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için gerekli olan kırtasiye, toner vb. sarf malzemelerinin temini işlemleri,

-Haberleşme İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz adına tahakkuk ettirilen telefon, internet ve kablolu TV. gibi haberleşme araçlarının her türlü abonelik işlemleri ile bunlara ait aylık ödeme işlemleri,

-Bütçe Hazırlık İşlemleri

Her yıl Genel Müdürlüğümüz Bütçesinin bütçe teklifini hazırlar ve bütçe uygulama işlemleri ile ilgili yazışmalar ile makam tarafından verilen diğer işler yapılmaktadır.