Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
İdari Yargı Bürosu

İdari Yargı Bürosu

 

  1. İdari yargı kolunun işleyişiyle ilgili konularda çalışmalar yürütmek ve Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  2. İdari yargı işlerine ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze verilen görevleri yapmak,
  3. İdari yargıya ilişkin mevzuat üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak, uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek,
  4. İdari yargı koluna ilişkin mevzuat değişiklikleri konusunda etki analizi yapmak,
  5. İdari yargı sisteminin daha etkin şekilde işlemesi için politika ve reform önerileri oluşturmak,
  6. İdari yargı kolunda bilimsel ve yargısal faaliyetleri ve gelişmeleri takip etmek, ulusal veya uluslararası nitelikte bilimsel organizasyon düzenlemek, bu çalışmaları desteklemek ve katılım sağlamak,
  7. Mukayeseli hukuk ve iyi uygulama örneklerini inceleyerek bu örneklerin ülkemizde uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
  8. Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere, idari yargının görev alanına giren konular hakkında görüş bildirmek, toplantılara katılmak,
  9. İdari yargıya ilişkin yönetmelik ve genelge taslaklarını hazırlamak ve takip etmek,