Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Noterlik Bürosu

1512 sayılı Noterlik Kanunu gereğince verilen görevler aşağıdaki bürolar tarafından yerine getirilmektedir.

    -Noterlik Atama Bürosu

    -Noterlik İzin Bürosu

    -Noterlik Belge Bürosu

    -Noterlik Disiplin-Görüş Bürosu

    -Noterlik Tayin Sicil Bürosu

    -Noterlik Teminat Bürosu

NOTERLİK ATAMA BÜROSU

1 - Münhal ve muhdes noterliklerin ilanlarının yapılması, 
2 - Yaş tahdidi nedeniyle boşalacak olan noterliklerin ilanlarının yapılması,
3 - Münhal ve Muhdes noterliklerin atama işlemlerinin yapılması
4 - Yaş Tahdidi nedeniyle boşalan Noterliklerin atama işlemlerinin yapılması, 
5 - Atama işlemi yapılan noterlere ve belge sahiplerine ilgili yer savcılıkları aracılığı ile tebligat işlemlerinin, ayrılma ve başlama işlemlerinin yapılması için yazışmalar yapılması,
6 - Ataması yapılıp tebliğden sonra vazgeçen veya tebliğden itibaren bir aylık süre içinde görev başlamayan; noterlerin istifa etmiş sayılmasına, belge sahiplerin ise noterlik belgelerinin iptaline ilişkin işlemlerin yapılması,

Noterlik atama bürosu tarafından yerine getirilmektedir.

Boş bulunan noterliklere yapılacak olan başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik otamda alınmasına ilişkin duyuru

Noterlik atamalarına ulaşmak İçin tıklayınız.

 

ATANMA TALEBİNDE BULUNACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

1- Münhal bulunan noterliklere başvuruların Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 101 nolu genelgesi dikkate alınarak yapılması,

Noterliklere atanma veya atanmadan vazgeçme talepleri ile ilgili olarak;

a) Münhal olduğu ilan edilen noterliklere atanma başvurusunda bulunanların dilekçelerinin üstüne; belge sahibi ise belge numarasının, noter ise Bakanlık sicil numarasının mutlaka yazılması,

b) Münhal bulunan noterliklere başvuru yapılırken, o il veya ilçede birden fazla noterlik varsa noterliklerin numaralarının mutlaka yazılması, Örneğin: "Bursa 5., Ankara 10. Noterliğine atanmak istiyorum" gibi

c) Münhal bulunan ve ülke genelinde aynı ilçe ismini taşıyan yer noterliklerinin isimlerinin yanına illerinin de birlikte yazılması,

Örneğin: "Altınyayla (Burdur), Altınyayla (Sivas) Noterliğine atanmak istiyorum" gibi

2- Münhal bulunan üçüncü sınıf noterliklere başvuruda bulunacak belge sahiplerinden;

a) Hâkim ve Savcıların Noterlik Atama Başvuru Dilekçelerine Eklemesi Gereken Evrak

Kurum ve Serbest Avukatların Noterlik Atama Başvuru Dilekçelerine Eklemesi Gereken Evrak

NOT : Yukarıda belirtilen atama başvuru dilekçesine eklenmesi gereken evraklar 6 ay süre ile geçerlidir.

Noterlik ilanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Beyanname Örneği

Mal Beyanı Örneği

NOTERLİK İZİN BÜROSU


Noterlerin izin durumlarını takip etmek, izin taleplerini değerlendirip işleme koymak ve hastalıkları nedeniyle aldıkları rapor üzerine hizmet sürelerine göre izinli sayılma işlemlerini gerçekleştirmek, eğitim, ziyaret vb. amaçlı yurt dışına çıkışlarına ilişkin izin ve onayları hazırlamak Noterlik İzin Bürosu tarafından yerine getirilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Noterler Birliği arasında yürütülmekte olan entegrasyon kapsamında;

A. Yıllık İzin İşlemleri;

-Her yıl Ocak ayının ilk haftası 1512 sayılı Noterlik Kanununun 57/1 maddesinde belirtilen (“Noterlerin yıllık izin süresi, hizmeti 6 aydan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 30, daha fazla hizmeti olanlar için de 40 gündür. Bu sürelere, gidiş ve dönüş süreleri dahildir. Yıllık izin Adalet Bakanlığı tarafından verilir.) hükmü gereğince sistem tarafından noterlerin hizmet süresine göre otomatik olarak hesaplanır, onaylandıktan sonra noterlerin ekranlarına otomatik olarak yansıtılmaktadır.

- 6 ayını doldurmadığı için izin hakkı bulunmayan noterlerin 6 ayını doldurduğu tarihten itibaren, bu süreyi doldurduğu tarih itibariyle içinde bulunulan yıla ait 30 gün izni otomatik olarak sistem tarafından ekrana yansıtılacaktır.

- 10 yılını yıl içinde dolduracak noterlere ise 10 yılını doldurduğu tarihten geçerli olmak üzere 10 günlük ilave izin sistem tarafından otomatik olarak ekrana yansıtılacaktır.

- Noterler kendi ekranından cari yıl, geçen yıldan devreden, o yıl içerisinde kullanılan ve kalan izin bilgilerini görebilmektedir,

- Aynı zamanda 01.01.2015 tarihinden itibaren kullanılan yıllık izinlerin ayrıntılı bilgilerini de aynı ekrandan görebilmektedirler,

- Noterlerin yıllık izin talep ve izin dönüşü başlama yazılarının elektronik ortamda gönderilmesi işlemine 14.09.2015 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Uygulama ile ilgili mahal Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan duyuru için tıklayınız.

B. Görev, Rapor ve Refakat Rapor İzni İşlemleri;

- Noterler kendi ekranından cari yıl ve 01.01.2015 tarihinden itibaren kullanılan toplam rapor izinlerinin gün olarak bilgilerini görebilmektedir,

- Noterlerin görev, rapor ve refakat rapor izni talep ve izin dönüşü başlama yazılarının elektronik ortamda gönderilmesi işlemine 25.01.2016 tarihi itibariyle başlanmıştır. Uygulama ile ilgili mahal Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan duyuru için tıklayınız.

C. Entegrasyon Kapsamında uygulamada karşılaşılan ve Noterler tarafında sıkça sorulan sorular ve açıklamalar için tıklayınız.

 

NOTERLİK BELGE BÜROSU

 

Noterlik belgesi talepleri değerlendirilmek suretiyle yasal şartları haiz olan ilgililere üçüncü sınıf noterliklere atanma hakkını veren “Noterlik Belgesi” tanzim ve tevdii işlemleri Noterlik Belge Bürosu tarafından yerine getirilmektedir.

Noterlik Belgesi müracaatı ile ilgili ayrıntılar için “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü ziyaret ediniz.

 

Noterlik Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler

Noterlik Belgesi müracaatı ile ilgili ayrıntılar için “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü ziyaret ediniz.


Noterlik Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılardan Noterlik Belgesi Almak İçin İstenilen Belgeler

Serbest, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Avukatlardan Noterlik Belgesi Almak İçin İstenilen Belgeler


ÖNEMLİ NOTLAR
 

1- HAZIRLAMIŞ OLDUĞUNUZ BELGELERİ POSTA, KARGO VEYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BAKANLIK MUHABERE ARACILIĞIYLA AŞAĞIDA YAZILI ADRESİMİZE (HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN) GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

2- GÖNDERMİŞ OLDUĞUNUZ BELGELERLE İLGİLİ EKSİKLİKLERDE VERMİŞ OLDUĞUNUZ TELEFONLARDAN SİZE ULAŞILMAKTADIR.

3- NOTERLİK BELGENİZ DÜZENLENDİKTEN SONRA VERMİŞ OLDUĞUNUZ İKAMET ADRESİNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMEKTEDİR.

   

NOTERLİK DİSİPLİN VE GÖRÜŞ BÜROSU 

 

- Noter ve noter vekilleri hakkında yürütülen ceza ve disiplin soruşturmalarının takibi,

- Noter ve noter vekilleri hakkında Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca verilen disiplin cezalarının incelenerek onaylanması yahut yeniden incelenmek üzere bozulması,

- Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca verilen “kovuşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin” kararların itiraz üzerine incelenmesi,

- Noterlikle ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sorulan hususlara ilişkin görüş bildirilmesi,

- İşlemleri Noterlik Disiplin ve Görüş Bürosu tarafından yerine getirilmektedir.

 

NOTERLİK TAYİN SİCİL  BÜROSU 

 

- Ataması yapılan noterlerin, boşalttığı noterlikten ayrılma işlemleri ile atamasının yapıldığı noterlikle ilgili göreve başlama işlemlerinin yapılması, sicil kayıtlarına işlenmesi,

- Görevden ayrılan noterin vekile devrine ait devir teslime ilişkin ilgili evrakların temini ile kontrollerinin yapılması, 

- Belge sahiplerinden üçüncü sınıf noterliğe atananlara Bakanlık sicil numaralarının verilmesi ve sicil defterine kaydının yapılması,

- Noterlerin imza, mühür örnekleri, yemin zabıtları ve teminat bedelinin yatırıldığına dair evrakların kontrollerinin yapılarak dosyasında saklanmasının temini, 

- Noterlikte çalışan imzaya yetkili kâtiplerin imza, mühür örneklerinin ve yemin zabıtlarının ilgili noterliğin dosyasında saklanmasının temini,

- Noterlikte kullanılan mühürlerin ve soğuk damgaların yenilenmesi ve yeni mühür ve soğuk damgaların temininin Resmi Mühür Yönetmeliği doğrultusunda sağlanması,

- Noterlerin daire nakil taleplerinin değerlendirilmesi,

- Noterlerin arşiv nakil taleplerinin değerlendirilmesi,

- İşten el çektirmesi yapılan noterlerin, noter vekillerine devir tesliminin yapılmasının takibi,

- İşten el çektirilmesi kaldırılan noterlerin tekrardan göreve başlama işlemlerinin yapılması, 

- 65 yaşını dolduran noterlerin “yaş tahdidi” işlemlerinin yapılması,

- Vefat, göreve son, istifa ve yaş tahdidi nedeniyle boşalan noterliklerin devir-teslim işlemlerinin yapılması için gerekli yazışmaların yapılması, durumun ilgilinin sicil kayıtlarına işlenmesinin sağlanması,

- Noterlere ait 5 yılda bir gönderilen mal bildiriminin kontrollerinin yapılarak dosyasında muhafaza edilmesi,

- Noterlerin ek mal bildirimlerinin kontrollerinin yapılarak dosyasında muhafaza edilmesi, 

İşlemleri Noterlik Tayin Sicil Bürosunca yerine getirilmektedir.

 

NOTERLİK TEMİNAT BÜROSU 

 

- Noterliklerin iş ve gelir durumlarını gösteren cetvellerin ilgili yılı takip eden yılın mart ayı sonuna kadar sisteme girilmesinin temini, takibi ve kontrollerinin yapılması,

- Noterliklerin bir önceki yıla ait gayrisafi gelirleri üzerinden % 1’lik teminatlarını, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar yatırılmasının temini ve takibinin yapılması, 

- Noterlerin Bakanlık teftişi sonrası haklarında düzenlenen hal kağıtlarının sicile işlenmesi, 

- Noterlerin sınıf yükselmesi işlemlerinin ve buna ilişkin yazışmaların yapılması, 

- Noterliklerin ihdası (yeni noterlik kurulması), kapatılması ve muhdes noterliklerin ihdas alanlarının tespiti işlemlerinin yapılması, 

- Noter odalarının kurulması ve hangi noterliklerin hangi noter odasına bağlı olacağına dair kararın verilmesi,

- Noterliklerin sınıflandırma işlemlerinin yapılarak Resmi Gazete'de yayımlanması,

- Noterlik Asgari Ücret Tarifesinin tespitinin yapılarak Resmi Gazete'de yayımlanması,

- Noterlik işlem formüllerinin incelenerek onaylanması,


İşlemleri Noterlik  Teminat Bürosunca yerine getirilmektedir.