Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Kanun Yararına Temyiz Bürosu

     Kanun Yararına Temyiz Bürosu

(1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41/A maddesi gereğince Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüzce 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363 üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesi uyarınca, kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemleri yürütülmektedir.

(2) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363 üncü maddesi gereği, ilk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlar,

İdari Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesi gereğince, idare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden kararlar hakkında,

Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemi yerine getirilmektedir.

 (3) Bakanlığımızca, hukuka aykırılık bulunduğu tespit edilen ilgili karar veya hüküm yasal sebepleri belirtilerek Yargıtayca bozulma istemli olarak Yargıtay ilgili dairesine yazılı olarak bildirilir.

(4) Temyiz talebi Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde, karar kanun yararına bozulur.

(5) Bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz.

(6) Bozma kararının bir örneği Bakanlığımıza gönderilir ve Bakanlığımızca Resmî Gazetede yayımlanır.

Yıllar itibariyle Kanun Yararına Temyiz işlemleri sayısı aşağıda gösterilmiştir.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Açılan Dosya Sayısı 1067 1402 1617 1270 1593 1866
Eksik Tebligat 35 41 48 31 29 32
Bakanlık Gerekçeli Red 910 1350 1333 1192 1168 1268
Yargıtaya Yazılan 62 88 89 75 72 85
Kanun Yararına Bozulan 53 75 55 10 22 23
Yargıtayca Red 9 10 11 2 6 6
Kesin Olmadığı İçin Temyiz Kararı Verilen - - - 2 - -
Yargıtay İncelemesi Devam Eden - 3 23 63 44    56