Hizmet Standartlarımız

 

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1 Noterlik belgesi verilmesi

1-Nüfus Cüzdanı Örneği

2-Ad ve Soyad değişikliği varsa bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği

3-Diploma örneği

4-Sabıka kaydı

5-Sağlık raporu

6-İkametgah adresi ve telefon numarası

7-Barodan alınacak avukatlık belgesi

8-Sicil özeti

9-Beyanname

10-4 Adet Vesikalık Fotoğraf

11-Başvuru dilekçesi

1 Ay
2 Noterlerin yıllık, mazeret ve görev izinleri ile hastalık raporlarının takibi 1-İzin Talep Dilekçesi

2-Noterlerin rapor almaları halinde raporların asıl veya suretleri

3 İş Günü
3 Noterlerin tayin ve sicil işlemleri ile mühür talepleri ve daire nakilleri.

1-Talep dilekçesi

2-Mühür taleplerinde ayrıca silik çıkan mühür örnekleri ve beratları

3-Mühür taleplerinde ayrıca banka dekontu

4-Daire nakillerinde uygunluk tespit tutanağı.

7 Gün
4 Noterliğe atama işlemi

1-Talep dilekçesi

2-Mal Beyanı

3-Beyanname

4-Atanmak isteyen kişi hakkında soruşturma olup olmadığına dair kurumu tarafından

verilen belge

5-Sağlık raporu

6-Adli sicil kaydı

7-Soy adı değişikliği varsa buna ilişkin belge

8-Noterlik belgesi

2 Ay
5 Avukatlık ruhsat ve yeniden yazılma
1-Adayın Baro Staj Listesine Yazılmasına dair Yönetim Kurulu Kararı,

2-Mahkemeler ve adalet daireleri nezdinde yapılan adliye stajını gösteren, staj yapılan yer Adli Yargı Adalet Komisyonunca verilecek karar (mazbata),

3-Yanında staj yapılan avukat tarafından düzenlenen 1. ve 2. üç aylık avukat yanı staj raporları,

4-Stajyere staj bitim belgesi verilmesine ve baro levhasına avukat olarak yazılmasına ilişkin ilgili baro yönetim kurulunca verilen karar veya kararlar,

5-Staj bitim belgesi,

6-Stajyere ait Baro Levhasına avukat olarak yazılma istemini kapsayan başvuru dilekçesi,

7-Stajyere ait; 6x9 ebadında, renkli ve avukat cübbeli olacak şekilde 3 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

8-Ruhsat harcının Maliyeye yatırıldığını gösterir belge,

9-Damga Vergisinin yatırıldığını gösterir makbuz örneği,

10-İlgilinin öğrenimi dışında ne işle meşgul olduğunu kanıtlayan kurumlardan alınacak belgeler,

11-İlgilinin memurluk geçmişi var ise, kurumundan alınacak sicil özeti ve disiplin
yönlerinden hakkında soruşturma veya kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge,

12-Staj öncesinde veya sonrasında, avukatlıkla bağdaşmayan bir işte çalışmış ise; bu işten ayrıldığını kanıtlayan belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,

13-Staj süresi içerisinde evlenen bayan adaylar yönünden; evlenmeden önceki soyadlarına göre düzenlenmiş arşivli adli sicil kaydı,

14-İlgilinin adı-soyadı ve doğum tarihi gibi şahsi durumları yönünden mahkeme kararları veya idari işlemlerle yapılmış değişiklik veya düzeltmeler varsa; buna dair belgeler veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ile bu değişikliklere göre düzenlenmiş arşivli adli sicil kaydı,

15-Diploma örneği ve gerektiğinde denklik belgesi ile fark derslerin sınav sonuç belgesi,

16-İkametgâh belgesi,

17-Sağlık raporu,

18-Bildiri Kağıdı (Av. Kanununun 5. maddesindeki engel hallerin bulunmadığına ilişkin)

19-Avukat Raporu (Av. Kanununun 19. maddesine göre düzenlenen)

20-Tanıtma kağıdı (Baroya kayıtlı iki Avukat tarafından düzenlenen takdim/sunma yazısı)

21-SGK'dan alınan T.C. ve isim Soyad yazılı (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK) kaydının olup olmadığına dair belge
2 Ay
6 Avukatlık disiplin işlemleri

1-Şikayet dilekçesi

2-Şikayetçinin sunduğu delilleri

3-3-5 Sıra nolu satırda belirtilen belgelerin yer aldığı şikayet edilen avukata ait şahsi dosya

4-Yerel baronun şikayet üzerine verdiği karar

5-Şikayetçinin itiraz dilekçesi ve varsa dayanağı belgeler

6-Türkiye Barolar Birliğinin  itiraz üzerine verdiği karar.  

1 Ay
7 Baro staj listesine ve levhasına yazılmayla ilgili itiraz işlemleri 1-İtiraz dilekçesi

2-İtirazcının sunduğu delilleri

3-3-5 Sıra nolu satırda belirtilen belgelerin yer
aldığı ilgiliye ait şahsı dosya

4-Yerel baronun itiraz üzerine verdiği karar

5-Türkiye Barolar Birliğinin  verdiği karar.  
1 Ay
8 Hukuki görüş talepleri 1-Görüş talep yazısı

2-Varsa deliller         
15 Gün
9 İdareye Yapılacak Başvurular Bireysel Başvuru Talepleri 15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Hakan ÖZTATAR İsim : Zekeriya BİRKAN
Unvan : Genel Müdür Unvan : Bakan Yardımcısı
Adres : Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa
Caddesi No:22 BAKANLIKLAR/ANKARA
Adres : Adalet Bakanlığı Ana Bina No:34/A
BAKANLIKLAR/ANKARA
Telefon : 0312 417 77 70 Telefon : 0312 417 77 70
Faks : 0312 219 44 25 Faks : 0312 425 34 55
E-posta: ab42432@adalet.gov.tr E-posta: