Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Personel ve İdari İşler Bürosu

Personel İşleri
 

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan tüm personelin (Hâkim sınıfı Dahil) mali konular dışındaki tüm izin, rapor ve mazeret izinlerinin ayrılış başlayışlarını yapmak, özlük dosyalarını açmak ve muhafaza etmek,

Yeni atanan veya görevinden ayrılanların yazılarını ilgili mercilere bildirmek,

Mal bildirimlerini, terfi, intibak için dilekçelerin ve sicil fişlerinin üst yazılarını yapıp ilgili yerlere göndermek,         

Hastalık rapor onaylarını üç ayda bir alarak Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek, Personelin yıllık izin onaylarını almak. 


         
Bilgi İşlem İşleri
         

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan tüm personelin DYS 'nde yetkilerini tanımlamak ve kaldırmak,Eğitim İşleri
 

Hizmetiçi eğitim, kurslar ve seminerlere katılacaklara tebliğ yapmak. Görevlendirme yazılarını yazmak, 

Duyuru, dil eğitimi, intibak, görevde yükselme ve aday memurlarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak.İdari İşler
 

Bakanlığımız servislerinden yararlanamayan personele EGO otobüs kartlarının sağlanması ile ilgili yazışmaları yapmak,
personele verilen toplu taşıma kartlarının dağıtımı yapmak,

Personele duyurulacak her türlü evrakın personele duyurulmasını sağlamak,

Fazla mesai almaya hak eden personelin yazışmalarını yapmak,         

Genel Müdürlükler arası rutin yazışmaları yapmak,         

Genel müdürlüğümüzün yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması,

Haftalık icraat raporu, haftalık faaliyet programını Müsteşarlık makamına bildirmek,          

Haftalık bilgi notlarının makama göndermek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek,           

Bakanlığımız Nakdi Tazminat Komisyonu olarak her türlü yazışma, kalem ve sekreterya işlemleri ile ödemenin yapılması için mahalline gönderme işlemlerinin tamamını yürütmek,                    

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen veya katılım sağlanan toplantı takviminin oluşturulması ve yazışmalarının yapmak  

Personel ve İdari İşler Bürosunun görevleri arasındadır.