Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Görüş Bürosu

 

GÖRÜŞ BÜROSUNUN GÖREVLERİ

  1. Tüzük, yönetmelik, genelge ve tarife taslaklarını hazırlamak,
  2. Bakanlığımızın diğer birimlerinden gönderilen mevzuat taslaklarına ilişkin görüş bildirmek,
  3. Yukarıda sayılan makamlar ile yargı kuruluşları tarafından iletilen ve yargı yetkisinin kullanılması alanına girmeyen konularda, mevzuat uygulamasından doğan tereddütlerin giderilmesine yönelik görüş taleplerini cevaplamak,
  4. Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda sorunlu alanların tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin raporlama çalışması yaparak Makam’a arz etmek,
  5. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi, Konkordato Gider Avansı Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tarifelerini hazırlamak,
  6. Genel Müdürlüğümüz görev alanı kapsamında, uygulamadaki aksaklıklara ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştay, sempozyum vs. organizasyonlar düzenlemek.
  7. Genel Müdürlüğümüz görev alanı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı, Stratejik Plan, Yargı Reformu Stratejisi, İnsan Hakları Eylem Planı çalışmalarını yürüterek Bakanlığımızın ilgili birimine tevdi etmek.
  8. Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol çalışmalarını yapmak ve süreç yönetimini takip etmek,
  9. Elektronik tebligat ve e-Duruşma uygulamaları ve sayısal verilerini takip ederek gerekli çalışmaları yürütmek.
  10. İlk derece asliye ticaret ve fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile bu mahkemelerin istinaf incelemesini gerçekleştiren bölge adliye mahkemesi ilgili daire kararlarının kamunun erişimine açık olacak şekilde elektronik ortamda yayımlanmasına ilişkin uygulamaları ve sayısal verilerini takip ederek gerekli çalışmaları yürütmek.