Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Noterlik SSS
Her atamada değişmekle beraber 2023 yılı Mayıs ayı itibariyle geçen yıllar da dahil olmak üzere en yüksek belge numarası 11205 ile Korkut Noterliğine atanmıştır.  Ancak, hala 3000 ve üzeri belge sahiplerinin atama talepleri Genel Müdürlüğümüze gelmektedir. Önceki yıllarda belge sahiplerinden noter olarak atananların sayısı yıllık 100 ilâ 180 arasında değişmiştir. 
Bakanlığımızca 2020 yılı Haziran ayı itibariyle verilmiş en son belge numarası 54964’dir. 
Hal kağıtlarının örnekleri ya da Adalet Müfettişleri tarafından takdir edilmiş olan notlar bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında yapılan başvurular üzerine gönderilmektedir. Telefon aracılığı ile bilgi kişisel verilerin korunmasının sağlanması kapsamında verilmemektedir.
Noterler senelik ya da mazeret izni veya hastalık nedeniyle istirahat raporu kullanmadıkları sürece görev mahalline olmalıdırlar.
Noterler görev yerlerindeki birinci ve ikinci kademe sağlık kuruluşlarına müracaat ederek muayene olurlar bu kuruluşlar tarafından sevk edilmeleri halinde görev yeri dışındaki bir sağlık kurumuna gidebilirler.
Noterlerin mazeret izini taleplerinin kabulüne ve süresinin belirlenmesine yargı alanı içinde bulundukları Cumhuriyet başsavcılıkları yetkilidir.
Noterlerin yıllık izinleri hangi tarihler arasında kullanacağı kendi takdirlerinde olup Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından görevlerinden ayrılış ve görevlerine başlayış tarihlerine ilişkin Noterlik yazıları Bakanlığa bildirilir. Herhangi bir takdir söz konusu değildir. 
Noterler ve noterlik işlemleri hakkındaki şikâyetlerinizi disiplin yönünden incelenmek üzere Türkiye Noterler Birliğine veya buraya gönderilmek üzere Bakanlığımıza iletebilirsiniz. Suç teşkil ettiğini düşündüğünüz eylemlerle ilgili olarak ise Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edebilirsiniz.
Noterler hafta sonları da izinli ya da raporlu olmadıkları sürece görev mahallinde bulunmak zorundadırlar. Bu nedenle izinlerinden hafta sonu dönen noterler göreve başlayış yazılarında görevlerine döndükleri tarihi belirtmeden başlayış yazılarını hafta sonunu takip eden iş günü yazdıklarında hafta sonu da izinli olarak kabul edilmekte ve hafta sonuna denk gelen günlerde izin sürelerinden sayılmaktadır. Bu nedenle hafta sonu görev yerine gelen noterlerin başlayış yazılarında bu hususu belirtmeleri lehlerine olacaktır.
a) Noterliklerin mühür taleplerinin yerine getirilebilmesi için yıpranan mühürlerde; silik çıkan mühür örnekleri, banka dekontu, mühür talep yazısı ve mühür beratları asıllarının gönderilmesi, mühür ve mühür beratlarının kaybolması nedeni ile mühür talep edildiğinde ise Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma neticesinin bildirilmesi,
b)İmhası gereken mühürlerin Bakanlığımıza gönderilmeyip usulüne uygun şekilde ambalaj yapılarak imha edilmek üzere doğrudan Darphane ve Damga Matbaaları Genel Müdürlüğü 80776 Beşiktaş-İstanbul adresine gönderilmesi, gerekmektedir. 
Noterlik dairelerinin yer değiştirme taleplerinin, noterliğin bağlı bulunduğu Noter Odasına derhal iletilip, odanın görüşü ile varsa belgelerinin, Cumhuriyet başsavcılığının konu hakkındaki görüşü ile birlikte gönderilmesi, birden fazla noterlik bulunan yerlerde nakli istenen yerin ihdas bölgesi içinde bulunup bulunmadığı ve diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratıp yaratmayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi, nakille ilgili müracaat dilekçelerinin istenilen hususlar tamamlandıktan sonra Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
-    İzin başlangıç tarihi olarak mevcut gün veya 3 iş gününe kadar sonrasını seçebilir. 
-    İzin başlangıç tarihi olarak geçmiş tarih girilemez. 
-    İzin başlangıç tarihi olarak, araya bayram tatili veya hafta sonu tatili girerse tatil sonrası ilk iş günü seçilebilir. (3 iş günlük süre burada uzamış bulunmaktadır.) 
-    İzin dönüşü başlama yazılarında ise; 
*    Mevcut gün seçilebilir, 
*    Mevcut gün, haftasonu tatili sonrası olan Pazartesi günü ise, Cumartesi günü izin dönüşü başlama günü olarak seçilebilir. (Bu kapsamda Noterlerimizin Noterlik Kanunu 52 nci maddesi hükmünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.) 
*    Mevcut gün, resmi tatil veya bayram tatili sonrası ilk iş günü ise; tatilin ilk günü izin dönüşü başlama günü olarak seçilebilir. (Bu kapsamda Noterlerimizin Noterlik Kanunu 52 nci maddesi hükmünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.) 
-    İzin taleplerini gönderirken, mutlaka rapor evrakını veya görevli olduğuna dair resmi yazıyı talep evrakına (taratarak vb gibi) eklemeleri gerekmektedir. 
-    Görev ve rapor izni taleplerinde izin başlangıç tarihi resmi evraktaki tarihle aynı olmalıdır. 
-    İzin dönüşü başlama yazıları ise, yıllık izin işlemlerindeki gibidir. 
Türkiye Noterler Birliği (www.tnb.org.tr) ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (www.higm.adalet.gov.tr) web sayfaları üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. 
Yurtdışı konsolosluklarımızda düzenlenen noterlik işlemlerinin örneklerinin herhangi bir noterlikten kanuni mümessillerine, mirasçılarına yahut da işlemin örneğini alması hususunda açıkça yetkilendirilmiş vekillerine alınması işlemine ilişkin uygulamaya 06.04.2019 tarihinden itibaren geçilmiştir. 
Herhangi bir noterlikte yapılmış işlemin, ilgilisinin isteği üzerine talebi kadar örneğinin o noterlikte fiziki ortamda ya da başka bir noterlikte Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi (TNBBS) elektronik arşivinde bulunan suretinden çıkartılıp aslına uygunluğu onaylandıktan sonra ilgililerine, kanuni mümessillerine, mirasçılarına yahut da işlemin örneğini alması hususunda açıkça yetkilendirilmiş vekillerine verilmesine ilişkin uygulamaya 19.08.2019 tarihinden itibaren geçilmiştir. 
1. Nüfus cüzdanı örneği,
2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.
3. Hukuk Fakültesi diploması veya çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı), eğer şahıs Türkiye Cumhuriyeti
sınırları dışında ki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi (İlgili fakülte, YÖK veya noter
onaylı), Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı olduğuna dair belge.
4. Hükümlülüğünün bulunmadığına dair belge.
5. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.
6. Halen kayıtlı bulunduğu (Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.
7. Başka bir kurumda çalışıyor ise, sicil özeti veya hizmet belgesi, ayrıca hakkında halen siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma yada kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.
8. Avukatlık ruhsatnamesinin Noterden, Türkiye Barolar Birliğinden veya ilgili Barodan (ruhsatnamesinin verildiği baro veya halen kayıtlı olduğu baro) onaylı örneği.
9. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.
10. 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz vesikalık fotoğraf
11. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE. İkamet adresi, telefon numarası elektronik posta adresi içermesi gerekmektedir.
1. Nüfus cüzdanı örneği.
2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.
3. 1512 Noterlik Kanununun 7. Maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli numuneye uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME
4. 4 adet (4x6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz vesikalık fotoğraf.
5. İdari Yargı Hakim ve Savcıları için Hukuk Fakültesi diploma ve çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı)
6. Noterlik Belgesi verilmesi istemini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.
Eksik belgelerinizin tamamlanması için sizinle irtibat kurulabilecek e-mail, telefon numaranız ve güncel adresinizin bildirilmiş olması size süre kazandıracaktır. Belgeleriniz tamam olmadan tarafınıza belge numarası verilmeyecektir. Bu nedenle başvurunuzdaki eksik belgelerin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih belge numaranızı etkileyecektir.
Noterlik belgesi almak için gerekli olan belgeleriniz, beyannameleriniz ve dilekçenizi bizzat gelerek Genel Müdürlüğümüze teslim edebileceğiniz gibi Genel Müdürlüğümüze iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıklarına da teslim edebilirsiniz. Diğer yandan başvurunuzu posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Ancak her halükarda başvurunuzun Genel Müdürlüğümüze ulaştığında alacağı evrak numarası belge numaranızı etkileyeceğinden, bu üç yöntemden en hızlı olacağını düşündüğünüzü kullanmanız başvurunuzun erken yapılması ve sonucunda belge numaranızı önce alabilmeniz bakımından tavsiye edilir.