İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Ön Değerlendirme Raporu


Mevcut idari yargı sisteminin derinlemesine incelenmesi ve uygulanan reformların etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanacak üç rapordan ilkini oluşturan Ön Değerlendirme Raporu yayımlandı. Rapor; proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler, toplantılar, görüşmeler, odak grup çalışmaları, araştırmalar ve analizler sonucunda hazırlandı.

Mayıs 2019’da kabul edilen üçüncü Türkiye Yargı Reformu Stratejisi’nde (YRS) yer alan çeşitli hedefler ile bağlantılı olarak hazırlanan bu rapor; idari yargıya ilişkin mevcut durumu, içtihadı, mevzuatı ve uygulamaları da içeren yasal çerçeveyi göz önüne alarak , iç karar alma süreçleri, yargı sürecine katılım ve mahkeme kararlarına uyulması da dâhil olmak üzere kamu idarelerinin rolleri; sistemin verimliliği, idari yargının genel durumu, geliştirilebilecek alanlar, idari yargıda eğitim ihtiyaçları ve mahkeme kullanıcılarının deneyimlerini de içeren pek çok konuyu ele almaktadır.

Rapor; Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İlk Derece İdare ve Vergi Mahkemeleri ve Kamu İdareleri olmak üzere bütün paydaşlara ulaştırılacaktır.

Ön Değerlendirme Raporuna ulaşmak tıklayınız