2021 Yılı Mayıs Ayı Noterlik Teftişleri

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-98192251.151.04.2021-TEFTİŞ/8491/13107                                                                                                                                                                                                                                                       30.04.2021
Konu : Noterlik Teftişleri

                       
                                       ........................ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

    
    1512 sayılı Noterlik Kanununun 122 nci maddesi ile Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi hükümleri gereğince, noterliklerin her yılın Mayıs ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılacak olan teftişleri için tespit tutanağını havi teftiş raporu Open Office ve PDF formatlarında yazımıza ekli olarak UYAP üzerinden gönderilmiş olup ayrıca Genel Müdürlüğümüzün www.higm.adalet.gov.tr  internet adresinde yayınlanmıştır.
    Teftiş raporunun UYAP'tan veya internet adresimizden temin edilerek, “Noterlik işlemleri ile denetimlerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar” konulu 20.01.2006 tarih ve 101 sayılı Genelgemiz ile bu  raporun sonunda yer alan “açıklamalar” ışığında, Cumhuriyet Başsavcılığınız merkez ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları yargı alanı içerisinde faaliyet gösteren Noterlik Dairelerinin, teftiş dönemi başlangıcı olan 1 Mayıs 2020 tarihinden 1 Mayıs 2021 tarihine kadarki dönemin teftişe tabi tutulmasını,
    Her ne kadar Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 85 inci maddesinde "..... Cumhuriyet Savcılarınca üç nüsha olarak düzenlenecek denetim raporunun bir nüshası notere verilir, bir nüshası Savcılıkta saklanır ve diğer nüshası da denetimi izleyen bir hafta içinde Adalet Bakanlığına gönderilir." hükmü yer almakta ise de; denetim raporlarının Bakanlığımıza gönderilmesi konusunda halen bir mevzuat değişikliği çalışması söz konusu olduğundan, bu konuda aksi yönde bir talimat gönderilinceye kadar yapılacak teftişte herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi hali hariç olmak üzere  denetim raporunun  örneğinin Bakanlığımıza gönderilmemesini ve mahallinde saklanmakla yetinilmesini,
    Rica ederim.                                  
                                                                                                           Erdinç YILMAZ
                                                                                                           Hâkim
                                                                                                         Bakan a.
                                                                                                       Genel Müdür Yardımcısı