Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

    Bilindiği üzere; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) geliştirilmiş olup, 1/1/2019 tarihi itibariyle elektronik tebligat (e-Tebligat) sistemine geçilmiştir.
Tebligat Kanununun 7/a maddesinin birinci fıkrası ile: tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, tüm özel hukuk tüzel kişileri, noterler, baro levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler ile idarelerin hukuk birimleri için elektronik tebligat zorunlu hale getirilmilştir.
    1 Haziran 2020 tarihine kadar yapılan 26.151.706 adet e-tebligat ile 325 Milyon TL tasarruf sağlanmış olup; 15.560 yetişkin ağaca tekabül eden yaklaşık 915 ton kâğıt israfının önüne geçilmiştir.
Tebligat Kanununun 7/a maddesinin ikinci fıkrası ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek kişilere, talepleri halinde elektronik tebligat adresinin verilebileceği, elektronik tebligat adresi verilen bu kişilere de tebligatın, elektronik yolla yapılmasının zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.
    Bu kapsamda; 2019 yılsonu itibariyle zorunlu elektronik tebligata tabi olmayan 41.625 adet gerçek kişiye elektronik tebligat adresi verilmiştir.
     Elektronik tebligat sisteminin farkındalığının artırılması amacıyla 15 Ocak 2020 tarihinde Bakanlığımızca “Elektronik Tebligat Tanıtım Programı” gerçekleştirilmiş olup; önümüzdeki süreçte elektronik tebligat sisteminin gerçek kişiler nezdinde de kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.