Noterlik Teftişi

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı   : 98192251.151.04.E.Teftiş/2020/8875/13068                                                                            01/06/2020
Konu : Noterlik Teftişleri

................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


İlgi     : 17.04.2020 tarihli ve 7743/11041 sayılı yazımız.

   İlgi yazımız ile Cumhurbaşkanlığının anılan Genelgesi ve Hakimler Savcılar Kurulu kararı gereğince, Covid-19 salgınının Ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zâfiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine geçilmiş olduğundan, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi gereğince mayıs ayı içinde yapılması gereken noterlik teftişlerinin ilgili mevzuatın öngördüğü zorunlu ve acil durumlar dışında Temmuz ayı sonuna kadar yapılmak üzere ertelenmesine karar verildiğini, 
   1512 sayılı Noterlik Kanununun 122 nci maddesi ile Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi hükümleri gereğince, noterliklerin her yılın Mayıs ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılacak olan teftişleri için tespit tutanağını havi teftiş raporu Open Office ve PDF formatlarında yazımıza ekli olarak UYAP üzerinden gönderilmiş olup ayrıca Genel Müdürlüğümüzün www.higm.adalet.gov.tr  internet adresinde yayımlandığını,
   Teftiş raporunun UYAP'tan veya internet adresimizden temin edilerek, “Noterlik işlemleri ile denetimlerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar” konulu 20.01.2006 tarih ve 101 sayılı Genelgemiz ile bu  raporun sonunda yer alan “açıklamalar” ışığında, Cumhuriyet Başsavcılığınız merkez ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları yargı alanı içerisinde faaliyet gösteren Noterlik Dairelerinin, teftiş dönemi başlangıcı olan 1 Mayıs 2019 tarihinden 2020 yılı Mayıs ayı tarihine kadar olan dönemin teftişe tabi tutulmasını,
          Her ne kadar, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 85 inci maddesinde "..... Cumhuriyet Savcılarınca üç nüsha olarak düzenlenecek denetim raporunun bir nüshası notere verilir, bir nüshası Savcılıkta saklanır ve diğer nüshası da denetimi izleyen bir hafta içinde Adalet Bakanlığına gönderilir." hükmü yer almakta ise de; denetim raporlarının Bakanlığımıza gönderilmesi konusunda halen bir mevzuat değişikliği çalışması söz konusu olduğundan, bu konuda aksi yönde bir talimat gönderilinceye kadar denetim raporunun bir örneğinin Bakanlığımıza gönderilmemesini ve mahallinde saklanmakla yetinilmesini, teftişlerin iş ve personel durumuna göre derhal yapılabileceği gibi temmuz ayı sonuna kadar da yapılabileceği hususlarında gereğini rica ederim.
   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Erdinç YILMAZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hâkim
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bakan a.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Genel Müdür Yardımcısı
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                             

Ek : Tespit Tutanağı ve Raporu