ADLİ TEBLİGAT SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
 
          Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi aracılığıyla teknolojik gelişmelerin mevcut sisteme dahil edilmesi ve adli tebligat prosedürlerinde yer alan aktörlerin son derece önemli hukuki sonuçlar doğuran tebligat hukuku alanında eğitim almalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje eşleştirme ülkesi olarak Birleşik Krallık seçildi. Projenin başlama tarihi 19 Temmuz 2018  olup uygulama süresi 21 aydır. Projenin açılış toplantısı 21 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje faaliyetleri proje takvimine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.
            Mevzuat, eğitim ve elektronik tebligat olmak üzere Projenin üç ana bileşeni bulunmaktadır:
Birincisi; adli tebligat sisteminin gereken yasal değişiklikler ile desteklenmesidir. Bu bileşen kapsamında; kanunlar ve uygulamaya dair konular dahil olmak üzere adli tebligat sistemindeki engeller tespit edilerek gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve adli tebligat sisteminin yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir.
      İkincisi; adli tebligat sisteminde yer alan aktörlerin yeterlilikleri ile becerilerinin geliştirilmesidir. Bu bileşen kapsamında; posta hizmetleri personeli, mahkeme personeli, kaymakamlar, muhtarlar, kolluk birimleri ve adalet meslek mensuplarının nitelik ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
         Üçüncüsü; Adalet Bakanlığı ve ilgili tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda elektronik adli tebligat sisteminin Posta ve Telgraf AŞ ile yakın işbirliği yapılarak güçlendirilmesidir. Bu bileşen kapsamında; elektronik  tebligat sisteminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
     


 
 İDARİ YARGININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE DANIŞTAYIN
KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

 
                 
         Proje ile; idari yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğinin güçlendirilmesini sağlamak, idari yargı konusundaki kamu bilincini geliştirerek kamunun idari yargıya olan güvenini artırmak amaçlanmaktadır. Projenin faydalanıcı birimi Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'dür.
          Proje dört sonuç üzerine yapılandırılmıştır:
1-İdari yargının etkinliğinin iyileştirilmesi için yaklaşımlar ve politikalar konusunda uzlaşı sağlanması, kanıta dayılı olması ve uygulanmasının desteklenmesi.
2-İdari yargının kurumsal ve mesleki kapasitesinin güçlenmesi ve bu yolla, kamunun idari yargıya olan güveninin artması.
3-İdari yargı sistemi ve mahkemelerin ağır iş yükünün giderilmesi için tedbirlerin belirlenmesi ve desteklenmesi, ön-duruşma çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi ve uygun alternatif uyuşmazlık çözüm (ADR) mekanizmalarının uygulamaya sokulması.
4- BİM’lerin ve Danıştay’ın dava dosyası yönetiminin daha etkili ve etkin olması nedeniyle, istinaf ve temyiz davaları sürelerinin kısalması, sistem ve süreçlere gerekli değişikliklerin yansımış olması.
       Projenin başlama tarihi 21/12/2018 olup 20/12/2021 tarihinde (36 ay süre ile) uygulaması tamamlanacaktır. 30 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da Projenin açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje faaliyetleri proje takvimine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Projenin resmi sitesine ulaşmak için
tıklayınız