Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)

Bilindiği üzere; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesi ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) getirilmiş olup, 1/1/2019 tarihi itibariyle elektronik tebligat (e-Tebligat) sistemine geçilmiştir.
Tebligat Kanunun 7/a maddesinin birinci fıkrası ile; tüm kamu kurum ve kuruluşları,  kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, tüm özel hukuk tüzel kişileri, noterler, baro levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler ile idarelerin hukuk birimleri için elektronik tebligat zorunlu hale getirilmiştir.
13 Şubat 2020 tarihine kadar yapılan 21.423.519 adet E-Tebligat  ile 262 Milyon TL tasarruf sağlanmış olup; 12.747 yetişkin ağaca tekabül eden yaklaşık 750 ton kâğıt israfının önüne geçilmiştir.
Tebligat Kanunun 7/a maddesinin ikinci fıkrası ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek kişilere, talepleri halinde elektronik tebligat adresinin verilebileceği, elektronik tebligat adresi verilen bu kişilere de tebligatın, elektronik yolla yapılmasının zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.
Bu kapsamda; 2019 yılsonu itibariyle zorunlu elektronik tebligata tabi olmayan 41.625 adet gerçek kişiye elektronik tebligat adresi verilmiştir.
Elektronik tebligat sisteminin farkındalığının artırılması amacıyla 15 Ocak 2020 tarihinde Bakanlığımızca “Elektronik Tebligat Tanıtım Programı” gerçekleştirilmiş olup; önümüzdeki süreçte elektronik tebligat sisteminin gerçek kişiler nezdinde de kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.