Noterlik Teftişi

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü


 
Sayı  : 98192251.151.04.E.TEFTİŞ/7395/13154                                                                   06/05/2019
Konu : Noterlik Teftişleri

 

........................................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

   1512 sayılı Noterlik Kanununun 122 nci maddesi ile Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi hükümleri gereğince, noterliklerin her yılın Mayıs ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılacak olan teftişleri için tespit tutanağını havi teftiş raporu Open Office ve PDF formatlarında yazımıza ekli olarak UYAP üzerinden gönderilmiş olup ayrıca Genel Müdürlüğümüzün www.higm.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.
   Teftiş raporunun UYAP'tan veya internet adresimizden temin edilerek, “Noterlik işlemleri ile denetimlerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar” konulu 20.01.2006 tarih ve 101 sayılı Genelgemiz ile bu raporun sonunda yer alan “açıklamalar” ışığında, Cumhuriyet Başsavcılığınız merkez ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları yargı alanı içerisinde faaliyet gösteren Noterlik Dairelerinin, teftiş dönemi başlangıcı olan 1 Mayıs 2018 tarihinden 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılacak denetim tarihine kadarki dönemin teftişe tabi tutulmasını,
   Her ne kadar Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 85 inci maddesinde "..... Cumhuriyet Savcılarınca üç nüsha olarak düzenlenecek denetim raporunun bir nüshası notere verilir, bir nüshası Savcılıkta saklanır ve diğer nüshası da denetimi izleyen bir hafta içinde Adalet Bakanlığına gönderilir." hükmü yer almakta ise de; denetim raporlarının Bakanlığımıza gönderilmesi konusunda halen bir mevzuat değişikliği çalışması söz konusu olduğundan, bu konuda aksi yönde bir talimat gönderilinceye kadar denetim raporunun bir örneğinin Bakanlığımıza gönderilmemesini ve mahallinde saklanmakla yetinilmesini,
   Rica ederim.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Erdinç AVŞAR
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hâkim
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bakan a.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Genel Müdür Yardımcısı
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                             

Ek : Tespit Tutanağı ve Raporu