KANUN

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Adli Tıp Kurumu Kanunu
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
Avukatlık Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilirkişilik Kanunu
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Ceza Muhakemesi Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
Harcırah Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
İcra ve iflas Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
İş Kanunu
İş Mahkemeleri Kanunu
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Noterlik Kanunu
Tebligat Kanunu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Türk Borçlar Kanunu
Türk Medeni Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
Vergi Usul KanunuSİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA