Kanun Yararına Temyiz İşlemleri


         6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinin ve bölge adliye (veya idare) mahkemesi hukuk dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulmaktadır.

          Bilindiği üzere temyiz, kesin olmayan kararlara karşı başvurulan olağan bir kanun yoludur. Bundan başka kesin kararlara karşı, Adalet Bakanlığının veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurabileceği istisnai ve kendine özgü bir temyiz yolu vardır ki, buna kanun yararına temyiz denir. Bunun için belli bir temyiz süresi yoktur.

          Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilebilecek olan kesin nihai kararlar iki çeşittir. Bunlar;

          1) Verildikleri anda kesin olan ve temyiz edilemeyen kararlar,

          2) Aslında temyiz edilebilen fakat taraflardan hiç birinin süresi içinde istinaf veya temyiz yoluna başvurulmamış olması nedeniyle incelenmeksizin kesinleşmiş kararlardır.

          Olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına temyizin amacı, hukuk kurallarının yanlış uygulanması halinde, hukukun yanlış uygulandığını tespit edip, yasanın kesin hükümde belirttiği biçimde uygulanamayacağının açıkça duyurulması, böylece ilerdeki uygulamalarda bu yolda yanlışa düşme ihtimalinin önlenip mahkemelerin uyarılmasından ve uygulamada birliğin sağlanmasından ibarettir. Söz konusu kesin kararlar, Adalet Bakanlığının veya Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyizi üzerine Yargıtay tarafından incelenir. Yargıtay hukukun yanlış uygulanmış olduğu kanısına varırsa, hükmü kanun yararına bozar. Bu bozma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, kanunların yurdun her yerinde aynı şekilde uygulanması sağlanır. 

          Yargıtay bozma kararı çözümlenmiş olan çekişmeye tesir etmez. Kanun yararına bozma üzerine, mahkeme tekrar yargılama yapıp bozmaya uygun olarak yeni bir hüküm veremeyeceği gibi, kanun yararına bozma kararına karşı direnme kararı da veremez. Kısacası Mahkeme kanun yararına bozma kararı üzerine hiç bir işlem yapamayacağı gibi kanun yararına temyiz mevcut hükmün hukuki neticelerini de ortadan kaldırmaz. Yargıtayca, kanun yararına temyiz talebi reddedilirse Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu ret kararına karşı karar düzeltme yoluna başvuramaz. Taraflar da karar düzeltme yoluna başvuramazlar.

          2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

          Kanun Yararı Temyiz Yoluna Başvurulamayan Kararlarlara ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.
SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA