Görevlerimiz
                 

          Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri 2992 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 10 uncu maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 


          1) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ile mercie tevdi etmek, 

          2) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

                 3) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,

                 4) Hukuki işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,

                 5) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

                 Ayrıca;

                 6325 sayılı Kanun uyarınca arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak, 

                 6754 sayılı Kanun uyarınca bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

                 Genel Müdürlüğümüzün görevleri kapsamındadır. 
SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA